Dr Mamtani honored with Rashtriya Samajsevak Award