Swarnapraashan Sanskar Shivir was held at G Kumar Arogyadham on 6th September 2018